El bosc de ribera: un hàbitat únic

Avui anirem a fer un tomb per un dels ambients forestals més captivadors. L’atmosfera humida, sovint boirosa, i la varietat cromàtica, especialment destacable des dels inicis de la tardor, converteixen torrents, rieres i rius de muntanya en indrets màgics. Anem a conèixer-los una mica millor, ens hi acompanyeu?

El bosc de ribera

Us haureu adonat que, per regla general, la vegetació que trobem a banda i banda d’un curs d’aigua és diferent a la vegetació del paisatge circumdant, oi? Aquesta singularitat es deu a la modificació d’alguns dels paràmetres ambientals que determinen la vida vegetal en el llit d’inundació i les franges de terreny més pròximes.

La zonació de les diferents espècies pot ser molt variada a causa de factors orogràfics, com és el cas del tram alt del riu Arazas (Ordesa). Foto: naturepolitan

La zonació de les diferents espècies pot ser molt variada a causa de factors orogràfics, com és el cas del tram alt del riu Arazas (Ordesa). Foto: Josep A. Uroz / naturepolitan

Els paràmetres a que em refereixo són aquests: major proximitat a la superfície d’un nivell freàtic, major humitat ambiental i temperatures màximes més baixes. De manera que prop d’un curs d’aigua es recreen en major o menor grau les condicions dels ambients eurosiberians i atlàntics permetent la presència de formes de vida pròpies d’altres latituds.

El canyís fixa el sòl de les ribes i filtra l’aigua millorant la qualitat de l’ecosistema. Estany d’Ivars i Vila-Sana. Foto: naturepolitan

El canyís fixa el sòl de les ribes i filtra l’aigua millorant la qualitat de l’ecosistema. Estany d’Ivars i Vila-Sana. Foto: Josep A. Uroz / naturepolitan

Aquestes franges de vegetació diferenciada constitueixen els boscos de ribera, també anomenats en galeria. Tots comparteixen uns trets comuns:

  1. L’estructura. El sostre del bosc se situa entre 20 i 30 metres, que corresponen a l’altura màxima de les espècies d’arbre de major creixement. Una altra característica d’aquesta vegetació arbòria és l’escassa longevitat, no superant els 100 anys de mitjana. Els sotabosc és molt variable, tant en espècies com en densitat de vegetació, en funció de la llum que deixen passar els arbres.
  2. Profunda transformació d’un curs fluvial per l’acció humana. Podeu observar  l’aprofitament del sòl fèrtil fins la mateixa llera i la canalització artificial d’aquesta a les envistes de Barruera (Vall de Boí). Foto: Josep A. Uroz / naturepolitan

    Profunda transformació d’un curs fluvial per l’acció humana. Podeu observar l’aprofitament del sòl fèrtil fins la mateixa llera i la canalització artificial d’aquesta a les envistes de Barruera (Vall de Boí). Foto: Josep A. Uroz / naturepolitan

    La zonació, és a dir, com s’organitzen les diferents espècies en relació al llit, tant transversalment com al llarg de tot el curs. També incideixen factors com la distribució de la sedimentació, l’erosió o la riquesa en nutrients. Segons la distància a l’eix d’humitat, i en funció de la sensibilitat i resistència a la immersió, s’instal·len les diferents comunitats vegetals paral·leles al curs d’aigua. Són aquestes:

a)   Aquàtiques: tota la planta roman submergida com és el cas de les nimfes.

b)  Helofítica: només tenen l’arrel sota l’aigua mentre la part aèria queda fora. Un exemple és el canyís.

c)  Arbòria o arbustiva: resistents a la inundació durant llargs períodes, de la zona de sòl on penetren les arrels. Aquestes protegeixen la riba de l’erosió. En aquesta comunitat vegetal destaca el gatell.

d)  Vegetació forestal: no tolera estar inundada però necessita un nivell freàtic elevat, és a dir, disposar d’un sòl mullat prop de les arrels. Aquest és el cas de verns, salzes i pollancres.

e)  Vegetació forestal influïda per la humitat del llit: viuen en la franja amb nivell freàtic més profund. L’om i el freixe son les espècies de ribera menys exigents pel que fa a aigua.

f)  Vegetació climàtica: aquella que no rep cap influència del curs d’aigua, és a dir, la que ocupa la resta del paisatge fora de la galeria.

g) Podem afegir una darrera comunitat vegetal present al llit d’inundació, però que va lligada a l’acumulació de residus orgànics, quasi sempre d’origen humà. Aquesta conté espècies com el saüc, la gerdera, l’esbarzer o diferents espècies del gènere Geranium.

Variacions de la trajectòria de l’Ebre en el tram Pastriz-La Alfranca (Saragossa) en els darrers 100 anys. Font: Regato, 1988

Variacions de la trajectòria de l’Ebre en el tram Pastriz-La Alfranca (Saragossa) en els darrers 100 anys. Font: Regato, 1988

La zonació de que us parlo pot ser molt variable ja que la geomorfologia del terreny incideix notablement, de manera que si la vall és estreta i profunda la humitat procedent de la vegetació de ribera repercutirà notablement en la vegetació no afectada directament pel nivell freàtic. En aquest cas la disposició per franges dels diferents tipus de vegetació es desdibuixa i les diferents espècies que ocupen els vessants s’intercalen entre sí.

Evolució morfològica i desenvolupament vegetal a l’àrea del “galacho” de La Alfranca (Saragossa). Font: Regato, 1988

Evolució morfològica i desenvolupament vegetal a l’àrea del “galacho” de La Alfranca (Saragossa). Font: Regato, 1988

La distribució teòrica de les espècies arbòries de ribera des de la mateixa riba al punt més allunyat vindria a ser la següent: gatell, vern, salze, pollancre, àlber, om i freixe de fulla petita. Aquestes espècies es veuen substituïdes a mesura que ascendim en altitud per bedoll, tell, trèmol i freixe de fulla gran.

Pel que fa a espècies arbustives, la gavarra, el roser caní o l’arç blanc són les més esteses al llarg dels cursos fluvials, si be de mitjana a alta muntanya dominen les del gènere Acer i Erica.

3. La dinàmica: referit a la variació de la trajectòria del curs fluvial i la distribució de les terres emergides i submergides al llarg del temps. Aquest fenomen és provocat per les pujades i baixades del nivell de les aigües, l’erosió i els dipòsits de material.

És per això que la vegetació s’ha d’anar adaptant constantment a les noves condicions. Les espècies pioneres aniran colonitzant les noves terres emergides fins que s’instal·lin les espècies arbòries. Aquesta dinàmica també actua a la inversa, de manera que si la terra que estava emergida acaba per quedar submergida, les espècies arbòries amb menys requeriments hídrics, desapareixeran progressivament deixant lloc a les comunitats aquàtiques. És per aquesta transformació constant que, en general, les espècies que viuen més a prop de la llera del riu són menys longeves però de creixement més ràpid que les que viuen a més distància.

4. La intervenció humana és la causa del descens del cabal i del nivell freàtic com a conseqüència de l’explotació d’aqüífers i la construcció d’embassaments. El resultat són canvis importants en la vegetació de ribera: substitució de comunitats vegetals, reducció del transport de materials, augment de la velocitat de les aigües, interrupció de les variacions naturals de cabal, reduint així la franja de terreny ocupada pel bosc en galeria.

D’altra banda, la introducció d’espècies foranes com el plàtan i d’altres extremament invasores com la falsa acàcia i l’ailant estan desplaçant les poblacions d’espècies autòctones.

A fi d’eliminar peus d’espècies invasores, es practica en certs projectes de restauració fluvial, l’anellament o seccionament del càmbium, com el d’aquesta falsa acàcia en el riu Gurri (Osona), impedint la circulació de saba. Foto: naturepolitan

A fi d’eliminar peus d’espècies invasores, es practica en certs projectes de restauració fluvial, l’anellament o seccionament del càmbium, com el d’aquesta falsa acàcia en el riu Gurri (Osona), impedint la circulació de saba. Foto: Josep A. Uroz / naturepolitan

A més, podem afegir que avui dia, és molt difícil trobar trams de bosc de ribera ben conservats a la Península Ibèrica. Els que sobreviuen a l’explotació de les seves aigües veuen empitjorada la seva qualitat ecològica a causa de la construcció de vies de comunicació, ocupació de les terres per explotacions agrícoles fins els marges de la llera o pressió urbana i industrial, entre moltes altres.

5.

  •  És freqüent que espècies vegetals que pertanyen a pisos climàtics superiors tinguin a llarg dels cursos d’aigua una via per emigrar fins a cotes més baixes aprofitant unes condicions semblants a les que troba en el seu hàbitat: com us comentava abans, temperatures més baixes i major humitat. Un exemple que ho pot il·lustrar és el d’algunes espècies de tartera pirinenca que es poden trobar en codolars del curs mig del riu Ebre.

La fauna del bosc de ribera

En ser un hàbitat ric en aigua i en diversitat d’espècies vegetals, el bosc de ribera és un refugi ideal per un gran nombre d’espècies animals, en especial per les aus, oferint aliment i oportunitats de nidificació i cria. Algunes de les aus que podem trobar són: blauet, bernat pescaire, rossinyol bord, merla d’aigua, abellerol, cuereta torrentera, oriol i picot garser.

També podem trobar rèptils com  la tortuga de rierol, la tortuga d’estany, i mamífers com el turó o la llúdriga, a banda, és clar, d’un gran nombre d’animals que no són propis del bosc de ribera però que en depenen per alimentar-se.

Fins aquí aquest post boscà. Espero haver-vos ajudat a interpretar aquest complex hàbitat per que pugueu gaudir-ne una miqueta més de les vostres excursions. Ens retrobem d’aquí uns dies de manera virtual o en un dels nostres itineraris comentats.

Retalls de bosc: les pinedes de Pi Blanc

El ciment i les presses han fet que sovint no veiem la natura que tenim davant dels nostres ulls, fins i tot sent conscients dels beneficis que comporta el contacte amb la natura. A naturepolitan sabem que sovint no podem fer-hi més; que molts cops no tenim el temps o els mitjans per apropar-nos-hi.

Us convidem a seguir aquesta nova sèrie de posts, on periòdicament us farem cinc cèntims del que podeu trobar endinsant-vos en boscos i jardins ben a prop de casa vostra. Es tracta d’un petit tast que esperem us animi a descobrir-ho per vosaltres mateixos o en companya de naturepolitan.

Les pinedes de Pi Blanc

Representen l’ambient forestal més característic de Catalunya i de tota la regió mediterrània. Un bosc menystingut, en les darreres dècades, pel seu escàs rendiment fuster o, fins i tot, pel seu baix valor paisatgístic. Ambdues consideracions són actualment objecte de debat.

Foto: naturepolitan

Bosquet de pi blanc amb sotabosc de bruc, arboç, aladern i llentiscle. Espècies arbustives habituals en el bosc de pi blanc. Font: naturepolitan

Aquest és un bosc dominat pel pi blanc (Pinus halepensis). Una espècie arbòria amb aspecte sovint tortuós i d’altura mitjana. La seva escorça és gris clar o platejada, especialment en branques i capçada. Les seves fulles, anomenades acícules, d’un verd viu, apareixen per parells i són primes com agulles. La capçada és poc densa, amb les branques ben visibles i carregades de pinyes.

Tot i l’aspecte que el pi blanc ofereix habitualment, si disposa de bones condicions ecològiques, pot superar els 20m d’altura  70cm de diàmetre, i tenir un tronc ben recte i robust, arribant als 200 o, fins i tot, 250 anys de vida.

Distribució del Pi Blanc a Catalunya. Les zones marcades en verd corresponen a masses pures mentre que els marcats en vermell corresponen a masses mixtes (bàsicament amb alzina i roure). Font: Vericat et al., 2010 i Piqué et al., 2011

Distribució del Pi Blanc a Catalunya. Les zones marcades en verd corresponen a masses pures mentre que els marcats en vermell corresponen a masses mixtes (bàsicament amb alzina i roure). Font: Vericat et al., 2010 i Piqué et al., 2011

Es tracta de l’espècie de pi més àmpliament repartida per la conca mediterrània occidental. Per tant vivim al bell mig de la seva àrea de distribució, la qual cosa fa que aquestes formacions boscoses no ens resultin gens exòtiques. En canvi, però, les facilitats per gaudir-ne són màximes, degut, precisament, a la seva proximitat i accessibilitat. Segur que tots les hem visitat durant les nostres excursions o fins i tot n’hem travessat desplaçant-nos en vehicle.

El seu nom científic el deu a Aleph, important centre comercial de l’antiguitat, situat a l’actual Síria. Recentment, però, s’ha considerat que l’espècie de pi que habita a l’altre extrem de la Mediterrània és una espècie diferenciada (Pinus brutia).

Temps era temps, se’l va anomenar Pitys, arbre preferit de Rea, la mare de Zeus. A més, fou tant important en la construcció naval de l’antiga Grècia, que el consagraren al déu Posidó.

Observant la seva àrea de distribució, interpretem que no té unes grans exigències hídriques. Efectivament, el Pinus halepensis, pot viure confortablement amb només 400mm d’aigua anuals, i fins i tot menys.

En sols pobres -fins i tot sorrencs o amb guix-, poc permeables o poc profunds, i en vessants amb molta insolació -és a dir, allà on es troba l’hàbitat propi del pi blanc-, el trobem acompanyat d’altres formacions vegetals com màquies, garrigues, brolles i, fins i tot, margalló i ullastre, si visitem les vessants marítimes més càlides. L’adaptabilitat a altres condicionants climàtics el porten a ser espècie acompanyant d’altres espècies pròpies d’ambients més freds i humits com són la pinassa i el pi roig.

Espècie cabdal per l’home

Del neolític ençà, el pi blanc ha trobat a les nostres contrades les condicions adequades per expandir-se. En primer lloc es va veure afavorit per la crema d’extenses àrees de bosc amb finalitats agrícoles i ramaderes. Tot el terreny artigat no era, però, aprofitat per conreus o pastures. El pi blanc és l’espècie d’arbre pionera per excel·lència ja que produeix gran quantitat de llavors, te la qualitat de dispersar-les a molts metres i colonitza els terrenys pobres o desprotegits on la insolació és elevada. Com ja sabeu, el foc afavoreix la disseminació i germinació de les llavors de pi blanc. Per tant, en aquest terrenys el pi blanc va trobar una oportunitat d’expansió.

Inflorescència masculina. Conté els sacs pol•línics carregats de pol•len. Foto: naturepolitan

Inflorescència masculina. Conté els sacs pol·línics carregats de pol·len. Foto: naturepolitan

Posteriorment, el Pinus halepensis, es va veure afavorit per la indústria naviliera. “Els boscos se situaven propers al litoral i la qualitat de la fusta d’aquesta espècie era prou adequada per a aquest ús i, a més, la forma tortuosa de molts troncs de pi blanc era especialment preuada per extreure’n algunes peces corbes a les drassanes. L’anàlisi de restes de vaixells romans ha constatat un important ús de la fusta de pi blanc. Durant l’edat mitjana, i fins el segle XVI, la construcció naval experimenta una important revifada per tal de mantenir la important flota de guerra i comercial de la corona d’Aragó al Mediterrani, i es torna a utilitzar de forma massiva la fusta de pi blanc. L’ús en construcció naval es mantindrà fins a la segona meitat del segle XX, principalment per a vaixells de pesca (Beltrán Barba et al., 2011)”.

Flor femenines. Un cop fecundades acabaran per formar pinyes. Foto: naturepolitan

Flor femenines. Un cop fecundades acabaran per formar pinyes. Foto: naturepolitan

Però, a més, el pi blanc tenia altres utilitats com la pega, amb la que es calafataven els bucs i s’impermeabilitzaven cordes, veles i, fins i tot, l’interior de recipients com àmfores, bótes i odres. Aquesta pega s’exportava cap els ports de tot el Mediterrani.

Després de l’abandó de l’activitat agroramadera i silvícola (producció de fusta, llenya i carbó) al llarg del segle XX, i la reiteració dels incendis forestals, el pi blanc ha estat protagonista de la recolonització d’extenses àrees de sòl rústic.

Aquest bosc tant menystingut a la nostra cultura te un paper cabdal en la recuperació ecològica del que antigament foren boscos, retornant-los, a la llarga, la vegetació primigènia d’alzina i roure i d’altres espècies associades. El pi blanc aporta nutrients, estructura el sòl i retè la humitat. Condicions que afavoreixen aquesta recuperació.

Pinya de pocs mesos d’edat. Encara li resten 2 o 3 anys de maduració fins que es desprengui de la branca. Foto: naturepolitan

Pinya de pocs mesos d’edat. Encara li resten 2 o 3 anys de maduració fins que es desprengui de la branca. Foto: naturepolitan

Sovint podem observar amb els nostres propis ulls les conseqüències d’aquest marcat caràcter transitori del bosc de pi blanc cap a la vegetació potencial. En molts boscos del nostre país podem contemplar un estrat de pins amb la capçada molt per sobre d’un estrat inferior, dominat per peus joves d’alzina i roure, que en unes dècades acabarà per desplaçar el pi blanc (sempre que no es produeixin incendis recurrents).

La fauna de les pinedes de pi blanc

Si ens endinsem en un bosc de pi blanc trobarem, amb tota seguretat, indicis de que hi viu el Porc Senglar. Amb les peülles i el musell busca l’aliment que li proporcionen cucs, bulbs o arrels, deixant el terra remogut i uns clots característics.

Aquest bosc proporciona les condicions ecològiques per que puguin viure altres mamífers, sempre difícils d’observar  però dels que podem trobar rastres com ara petjades, excrements o caus. Els més abundants solen ser esquirols, musaranyes, rat penats, ratolins, conills, guineus, genetes i toixons.

Porc senglar. Foto: GerardM, xarxanoticies.cat

Porc senglar. Foto: GerardM, xarxanoticies.cat

També, és refugi de desenes d’ocells hivernants o migratoris. El  pi blanc esdevé molt rellevant per les aus rapinyaires com l’esparver o l’astor, ja que en ell poden construir els seus nius. També per fer caus, com és cas del pigot verd, o aprofitant cavitats a la fusta, com fa el gamarús. Ambdós fàcils d’identificar pel seu cant.

…i per avui ho deixem aquí. Esperem que ho hagueu trobat prou interessant. Digueu-nos que us ha sorprès més o que heu aprés de nou. Aviat coneixerem nous secrets!

Eurovegas: alguns interrogants

La divulgació ambiental ha esdevingut una nova tasca dels pagesos de la comarca. Foto: http://www.gastroteca.cat

Fa uns mesos que assistim a un “culebrot” sense desenllaç. Tots sabem que una empresa nord-americana està interessada en construir a Europa un complex basat en el model d’oci que tants cops hem vist a les pel·lícules: casinos i màquines escurabutxaques. Com a la ciutat de Las Vegas.

Han triat la Península Ibèrica i les dues candidatures que hi “aposten” les tenim a Madrid i a Barcelona.

Deixant de banda les raons exposades en el manifest “Aturem Eurovegas”, publicat per la plataforma contrària a la realització d’aquest projecte a casa nostra, a naturepolitan ens inquieten altres qüestions de les que no se’n parla o se’n sent opinar poc.

Si es tira endavant, a qui s’adjudicaran les obres? Podria ser que fos una condició “sine qua non” adjudicar-les a empreses nord-americanes d’amics del Sr. Adelson? I l’explotació hotelera? També gestionada per franquícies Ianquis? Sembla natural que sigui així. Una contrapartida exigible per una empresa (Las Vegas Sands Co.) que portarà “la prosperitat a milers de famílies catalanes”. Parlem d’això últim.

De la mateixa manera que es canviaria la qualificació d’uns terrenys per construir aquest complex d’oci, qui ens assegura que no hi hauran modificacions o “interpretacions” de la llei per permetre contractacions en unes condicions poc dignes? No oblidem que els que treballen dignament la terra avui (no tots són propietaris i caldria veure quan cobrarien aquests les expropiacions) demà poden estar netejant les moquetes dels hotels, o a l’atur.

A algú se li passa pel cap que es tracta d’una actuació irreversible? Si en el futur els casinos deixessin de ser una font de negoci, l’horta no tornaria. Els costos de desmantellament serien un disbarat. Penseu en com tenim la Vall Fosca.

El litoral català està trinxat a excepció de 3 enclavaments. Quelcom semblant passa amb el Pirineu. Una part del delta del Llobregat roman sense estar coberta de ciment. Quan no quedi res, perdrem un dels actius que fan atractiva la nostra terra per les persones que ens  visiten cada any. No oblidem que el turisme actiu és un dels punts forts d’aquest sector.

Volem menjar fresc! Algun polític parlava de consum de proximitat com a exemple de model sostenible. I és cert. Cal insistir-hi en aquest concepte.

On anirem a fer tombs en bicicleta els diumenges? Els de Barcelona i el Baix Llobregat ens és cada cop més difícil gaudir la natura sense haver d’agafar el cotxe, contaminar i pagar peatges.

I per acabar, una darrera reflexió. Si els governants vetllen pel nostre benestar, per què ignoren plataformes com Aturem Eurovegas? Si encara no hem vist cap col·lectiu ni individu manifestant-se a favor d’ubicar Eurovegas al Parc Agrari del Baix Llobregat, per què el govern català està tant decidit a tirar-ho endavant?

Aquí deixem aquestes reflexions per estimular l’opinió crítica o per què algú ens doni respostes.

Ens temem que el desenllaç d’aquest “culebrot” arribi l’agost, època on tradicionalment els ciutadans abaixem la guàrdia.

40 anys després…tot igual?

40 anys i quatre cimeres després de la primera Conferència Mundial de les Nacions Unides pel Medi Ambient, podem comprovar com l’aparició de la qüestió mediambiental en legislacions regionals, nacionals o supranacionals , i la creació d’òrgans governamentals a tots els països, no ha portat a una millora, en termes globals, de la salut del planeta.

En tot cas l’augment de contaminants i augment de temperatures, entre d’altres, ha estat exponencial al llarg d’aquestes quatre dècades. Fins i tot em pregunto si no hauria estat millor no celebrar-les i estalviar la pol·lució generada pels milers de desplaçaments inútils, de conferenciants, assessors i assessores.

En llocs com aquest es produeixen els béns que consumim. Una imatge per a la reflexió. Foto: FreeFoto.com

40 anys de debats per qualificar i quantificar l’estat en que es troba el planeta. Temps malaguanyat ja que es coneix des del principi dels setanta. El 1972 el quòrum del món científic respecte de la qüestió mediambiental era quasi total, per tant el diagnòstic està emès fa moltes dècades. Masses.

El que cal és canviar el model de creixement. Cal que els nostres governants surtin a coberta i donin un cop de timó ja. Cal deixar de perdre el temps valorant dades i més dades, per que els anys van passant mentre el drama ecològic i humà s’agreuja.

Fa 20 anys va ser la Cimera de la Terra de Rio de Janeiro i, enguany, tornarà a celebrar-se a la mateixa ciutat. A naturepolitan ens temem que es repetirà, novament, el mateix debat infructuós, mentre els assistents a les sessions miren de reüll els seus “smartphones” preocupats per les finances.